Avís LEGAL

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar als usuaris de www.cquie.cat, domiciliada a, C/ de les Abelles 30,  la raó social del Responsable de tractament és Centre Quitxalla Excursionista (CquiE) amb NIF G58607680, de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

Centre Quitxalla Excursionista (CquiE) posa en coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificades en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris Web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del propi titular del tractament en el moment de complimentar el nostre formulari online i acceptar de forma expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de la informació amb les exclusives finalitats de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació que es realitza a través d’aquesta via.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i entitats associades en els quals s’organitzen <rep_legal> (CquiE). i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos que existeix una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir la confirmació sobre si a Centre Quitxalla Excursionista (CquiE), estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan la informació ja no sigui necessaris.

Els camps del formulari on-line NOM, E-MAIL i MISSATGE són d´ obligada complimentació per poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació.

La Web www.cquie.cat ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que correspongui legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueix el seu tratament automatitzat. No obstant això, el usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són previsibles i per tant no están exemptes de possibles intromissions il·legals i indegudes que no serien responsabilitat de Centre Quitxalla Excursionista (CquiE), ja que ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades conforme determina la llei.

La política de cookies de la Web www.cquie.cat es troba determinada en el corresponent apartat.

La Web www.cquie.cat farà tot el possible perquè la seva informació estigui sempre actualitzada. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular de les mateixes, d’aquí que si existeix una modificació dels dades, l’usuari de la web els comunicarà al Responsable del Tractament, declinant tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei d’aquesta web i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.